Artikel 1

Aktieobligationer – så fungerar det

Kärt barn har många namn; aktieobligation, aktieindexobligation, indexobligation, marknadsobligation, bonusobligation, SPAX, garantiobligation. Alla syftar de på en likartad konstruktion, en slags sammansatt eller strukturerad kombination av dels en obligation och dels en option.

En utmärkande egenskap för en aktieobligation är att en investerare får möjligheten att kontrollera sitt risktagande. Det är möjligt att på förhand fastställa den maximala förlust som kan inträffa vid tiden för produktens utbetalning. Det typiska upplägget innebär att det mesta av kapitalet som investeras blir placerat i en nollkupongsobligation, med en exakt given förräntning fram till slutdagen. Resten placeras i optioner, t ex mot ett aktieindex.

Nollkupongsobligationen kommer att växa till ett belopp som motsvarar hela den initiala placeringen när det är dags för utbetalning vid löptidens slut. Optionen, som i sig själv är ett högriskinstrument, har då haft möjligheten att öka kraftig i värde, tack vare sin hävstång mot det underliggande index som den har följt. Vid en gynnsam utveckling för aktieindexet så ger optionen mångdubbelt bättre och lyfter på så vis avkastningen på hela det investerade kapitalet. Vid en ogynnsam eller negativ utveckling för aktieindexet så går hela optionens värde förlorat, men då finns garantin att nollkupongaren tar igen denna förlust.

Ofta förekommer det på marknaden för aktieobligationer att man förutom det investerade beloppet (som benämns nominell investering) också erlägger en extra premie, kallad överkurs. Överkursen gör det möjligt att öka chansen till högre avkastning i placeringen genom att öka andelen optioner. Vid en gynnsam utveckling för det underliggande aktieindexet så blir hävstången ännu större. Går det däremot åt andra hållet så är hela den extra premien, överkursen, förlorad. Även i denna variant vet man dock som investerare vilken maximal risk man tar och kan på så vis beräkna det sämsta tänkbara utfallet.

Just möjligheten att kontrollera risken gör aktieobligationer till ett bra instrument för att investera på normalt sett mer riskabla aktiemarknader, där svängningarna är stora. Det kan t ex vara Ryssland, Kina, Indien, Östeuropa och Latinamerika. Marknader med mycket stora potentiella möjligheter till hög avkastning, men också med betydande risker att förlora stora delar av det insatta beloppet. I flera av dessa länder kan det också vara svårt och dyrt att köpa aktier direkt på börsen, vilket gör det krångligare att direktäga aktier där. Fonder kan vara ett alternativ, men fortfarande med full risk för förluster.

© aktieobligationer.se
Ansvarig utgivare: Emil Elmbert